Najnowsze komentarze

  OPRACOWANIE KOLEJNOŚCI

  • Opracowaniu kolejności realizacji swych zamierzeń (realizacji podanych tematów i zadań dla uczniów) niekiedy ;nawet z terminami planowanego wykonania; zaplanowaniu okresowej kontroli wiadomości i umiej ęt- ^ ności.’ uczniów (najczęściej po ‚każdym, zakończonym cyklu tematycznym lub rozdziale zrealizowanych treści programowych).Niezależnie od. rozkładu materiału nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek opracować plan pracy dydaktycz-no-wychowawczej,. w którym ustala konkretne cele dy­daktyczno-wychowawcze, jakie pragnie zrealizować, określa środki i metody realizacji tych celów, sposoby kontroli i oceny uczniów, stosowane w czasie pracy z uczniami w danej klasie albo w poszczególnych jednostkach dydaktycznych.

  CHARAKTERYSTYKI ZAWODOWE

  Charakterystyki zawodowe, plany nauczania wraz z ogól­nymi założeniami do pracy  dydaktyczno-wychowawczej w szkołach stanowią podstawę do opracowania przez specja- ! listów programów nauczania poszczególnych przedmiotów. W każdym programie określa się cel i funkcję przedmio­tu, jaką spełnia on w przygotowaniu ogólnym, lub zawodowym, treść ujętą w tematy lub hasła oraz ćwiczenia dla uczniów i zakres (lub liczbę godzin) przeznaczonych na realizację podanych treści. Na podstawie planów i programów, nauczania nauczyciel : każdego przedmiotu opracowuje rozkład materiału. Praca ta polega na    ustaleniu tematów.jednostek dydaktycznych (lekcji, zajęć ” praktycznych, wycieczek); określeniu  zadań dla uczniów, – które mogą – zapewnić .^ realizację podanych celów dydaktyczno-wychowawczych.

  WARTE ZASTANOWIENIA

  Warto zastanowić się, w jaki sposób można zorganizować optymalne .warunki nauczania organizacji i . techniki handlu w szkole i sklepach lub magazynach, które zapewnialyby prawidłową realizację celów dydaktyczno-wychowawczych.Na podstawie charakterystyk zawodowych oraz ogólnych założeń polityki oświatowej ‚”powstaje- plan nauczania, który określa czas trwania nauki w szkole, wykaz przedmio­tów, ź którymi uczniowie mają się zaznajomić, kolejność i czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmio­tów i na praktykę w zakładach. Realizacja planu kształcenia w całości ma zapewnić zdobycie pełnego zasobu wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych oraz wszystkich celów wychowawczych.

  UMIEJĘTNOŚCI

  • Umiejętności sprawnego liczenia na maszynach i w pa­mięci;zasad i techniki gospodarowania powierzonym majątkiem;przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp w ma­gazynach.  Charakter pracy magazyniera wymaga od kandydatów sto­sunkowo dużej sprazctiości fizycznej, a w niektórych przy­padkach nawet siły,’ dobrego zdrowia i odporności na • różne warunki, to których przechovmje      materiały  tozcary.(ńp. tem­peratury minusowe, i wyziewy odczynników chemicznych).Przeciwwskazania dodatkowe. Do zawodu tego nie nadają się osoby z chorobami płuc, ze skłonnościami do epilepsji, z poważniejszymi wsadami serca, a przy towarach i artykułach spożywczych- — osoby, ze schorzeniami skóry, podatni na nośność zarazków oraz ze słabym zmysłem węchu, smaku .

  MAGAZYNIER

  Opis zawodu i możliwości zatrudnienia. Magazynier może być zatrudniony.w różnych gałęziach gospodarki na­rodowej (w magazynach przedsiębiorstw handluj rolnictwa,budownictwa, przemysłu i tam gdzie zachtfdzi konieczność dłuższego lub. krótszego przechowywania materiałów i to­warów, opakowań czy odpadów użytkowych). Miejscem pracy magazyniera, w zależności od przechowywanego –su­rowca, materiału łub towaru, jest pomieszczenie’otwarte, półotwarte, zamknięte, naziemne lub podziemne, ogrzewane lub nieogrzewane, chłodzone, wentylowane lub nawilgaca- ne. Za powierzone materiały, surowce i wyroby gotowe ma­gazynier odpowiedzialny jest majątkowo.

  UCZESTNICTWO W KOMISJACH

  Uczestniczenie w komisjach spisowych (zgodnie z poleceniem kie­rownika stoiska), powołanych na czas przeprowadzania remanen­tów lub inwentaryzacji, jak też ścisłe podporządkowanie się pole­ceniom przewodniczącego komisji remanentowej; branie udziału w komisjach zamknięcia i otwarcia PDT na^pole­cenie kierownika dyżurnego;dokładnej znajomości przepisów przeciwpożarowych,- uczestniczenia w kursach z tego zakresu wiedzy oraz należenia, zgodnie z poleceniem st. inspektora do spraw przeciwpożarowych; do tzw. „pogotowia obrony obiektu’ znajomości obsługi kas rejestracyjnych oraz zasadniczych czyn- r ności związanych z ich uruchomieniem, znajomości czterech działań arytmetycznych oraz inkasowania na polecenie kierownika,stoiska należności z tytułu zawartych transakcji; .znajomości. przepisów wewnętrznych,. związanych ze sprzedażą.

  PRZESTRZEGANIE KOLEJNOŚCI

  Przestrzegania kolejności obsługi kupujących,’ załatwianie poza kolejnością starców, inwalidów, kobiety, ciężarne, jak i unikanie, jakichkolwiek nieporozumień z kupującymi; szybkiego i dokładnego (jeżeli tego zachodzi potrzeba) odmierzania towarów za pomocą stale kontrolowanych przyrządów mierni-. czych — obowiązuje, tu zasada bezwzględnej uczciwości; informowania klientów ó zaletach towarów znajdujących się na stoisku oraz o sposobie jego użytkowania przez udzielanie „wy­czerpujących odpowiedzi; szybkiego i dokładnego wypisania paragonu (dowodu sprzedaży) przez czytelne podanie nazwy towaru, gatunku, ilości, ceny jed­nostkowej, sumy ogólnej, numeru kasy, daty, numeru stoiska- i sprzedawcy oraz dokładnego obliczania należności; szybkiego i dokładnego ekspediowania towarów;,’przy przestrze­ganiu estetycznego wyglądu – sporządzonych paczek oraz norm „zużycia materiałów pakowych.

  STANOWISKO PRACY

  Sprzedawca pracuje na określonym przez zwierzchnika (kierownika sekcji lub piętra) stanowisku pracy. W, czasie pełnienia obowiązków służbowych podlega bezpośrednio kierownikowi stoiska lub wyzna­czonemu zastępcy, którzy jedynie i wyłącznie mają prawo udzielania , ‚ bezpośrednich poleceń związanych z .wykonywaną pracą.  W czasie wykonywania czynności służbowych sprzedawca eobowiązany jest do:,  starannego wykonywania‘prac ustalonych miesięcznym harmo­nogramem;   właściwego reprezentowania PDt przez przestrzeganie czystości.osobistej i miejsca pracy oraz jak najbardziej,życzliwe i uprzejme  traktowanie wszystkich kupujących;   prowadzenie właściwej konserwacji towarów, przez odpowiednie -ich przechowywanie i niedopuszczanie do’powstawania uszkodzeń lub zniszczeń towarów; informowania kierownika stoiska o towarach. niechodliwych,uszkodzonych . i zniszczonych; czuwania nad stosowaniem właściwych cen na poszczególne artykuły przez uzewnętrznianie    ich na wystawionych towarach oraz kontrolowanie ich z dowodami dostawy (specyfikacjami magazy­nowymi, arkuszami przecen).

  WYKONYWANIE CZYNNOŚCI

  Do wykonywania wymienionych czynności potrzebne są wiadomości zarówno ogólne, jak i zawodowe. Do zakresu umiejętności ogólnych trzeba zaliczyć dość istotny dla sprzedawcy sposób prawidłowego wysławiania się i poprawnego pisania w języku polskim, znajomość języka obcego, umo- ; żliwiającą obsługę klientów z innych krajów. Sprzedawca . powinien mieć wiadomości dotyczące aktualnych problemów-. gospodarczych, politycznych i społecznych, a także wiadomości z matematyki, fizyki, chemii oraz anatomii, fizjologii i psychologii.  Wiele cennych elementów do wyznaczania celów dydak­tyczno-wychowawczych, ; związanych ” z realizacją programu, nauczania, organizacji i techniki- handlu sugerują również regulaminy pracy (instrukcje),’obowiązujące w’poszczegól­nych placówkach. handlowych.

  KONIECZNE CECHY CHARAKTERU

  Do cech charakteru koniecznych przy wykonywaniu pracy sprzedawcy, można zaliczyć: takt, uprzejmość i cierpliwość, z których-wynika umiejętność współżycia, rzetelność, która będzie się wyrażała zo dokładnym mierzeniu, ważeniu i oblicza­niu należności oraz poczucie odpowiedzialności za swoje czyny, słowa i powierzony majątek. Ważny jest również stosunek do .pracy, który przejawia się w wytrwałości,’ dokładności,  sumienności, punktualności, gotowości do wykonywania usług  i w systematyczności. Dużą rolę odgrywa tu również zamiło- _ wanie do zawodu, do wykonywanych czynności, stała dążność do poszukiwania i wprowadzania ulepszeń w metodach pracy.  poszczególne cechy charakteru powinny przejawiać się  w czasie kształcenia zarówno w’ postępowaniu uczniów,  w. ich wyglądzie osobistym i dbałości o miejsce pracy, jak:i w’ sposobach prowadzenia rozmowy z kolegami,’ rodzicami, osobami nieznanymi oraz w dążeniach życiowych i moty­wach, jakimi dana osoba kieruje się przy realizacji;zadań.

  Biznesy
  Kategorie

  Drzwi Porta

  Strona finansowana jest dzięki środkom firmy Domar, dystrybutorowi drzwi Porta z Warszawy. Firma Domar to zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą ci w zakresie doradztwa, sprzedaży oraz montażu drzwi. Firma Porta z kolei jest znanym i cenionym producentem drzwi w Polsce, który ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji.


  Hurtowa rejestracja domen

  Obsługę techniczną strony internetowej zapewnia Firma Vbe. Hurtowa rejestracja domen szczególnie dla klientów instytucjonalnych jest podstawą działalności firmy. Jednakże doskonała oferta jest dla klientów indywidualnych. Dla firm, specjalizujących się w branży Seo, Firma ma bardzo dobre warunki współpracy w zakresie domen zapleczowych.
  Strona jest obsługiwana w zakresie rachunkowości przez biuro księgowe Warszawa, znaną i ceniona firmę Lamatita. jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy i szukasz biura księgowego, to najlepiej jeżeli skontaktujesz się zapoznasz z ofertą firmy Lamatita. Zespół specjalistów zapewni profesjonalną obsługę a nawet wsparcie prawne.